Pctowiec

Temat: 2 kolos biochemia
Zagadnienia do nauki : 1. Budowa zasad azotowych i cukrów wchodzących w skład kwasów nukleinowych (wzory i nazwy) 2. Nukleozyd, nukleotyd (budowa, wzory, nazwy, wiązania) 3. Budowa i rola DNA (sekwencja nukleotydów, wiązania wodorowe, reguła komplementarności zasad, reguły Chargraffa) 4. Budowa i rola RNA (rodzaje i ich rola) 5. Pojęcia: transkrypcja, translacja, replikacja DNA, kodon 6. Hydroliza nukleoproteidów (schemat hydrolizy, zasada i reakcje wykrywania produktów)
Źródło: biotechnologia.lublin.pl/viewtopic.php?t=3